خانه هوشمند - سیستم های نظارت تصوری و کنترل تردد ، 10 واحد