طراحی و اجرای سیستم حفاظتی وایرلس همراه با شبکه داخل